Verenigd Arnhem gelooft in de kracht van het verenigen en verbinden van mensen. Door elkaar te accepteren en tegelijkertijd kritisch te zijn, kunnen we elkaar versterken en in staat zijn grote doelstellingen te realiseren.  Wij hechten veel waarde aan onze stad en samenleving. Als partij streven we dan ook naar een samenleving die welvarend, vredig en duurzaam is.

Welvarend Arnhem

Wij geloven in een Arnhem die koploper is als het gaat om ontwikkeling en bedrijvigheid en waar iedereen maximale ontplooiingskansen heeft op de arbeidsmarkt. Alle Arnhemmers moeten gelijke kansen krijgen, ongeacht hun geaardheid en achtergrond.

Arnhem
Arnhem moet als hoofdstad van de provincie Gelderland weer op de kaart staan bij grote bedrijven en instellingen, want deze stad heeft veel te bieden. De uitstekende infrastructuur, snelwegen en knooppunten, scheepsvaart via de Rijn en de grens met Duitsland bieden verschillende mogelijkheden om de Arnhemse economie een nieuwe impuls te geven. Waar mogelijk willen we Arnhem regionaal en internationaal nog beter op de kaart zetten voor kernsectoren zoals energie en technologie.

Leegstand
Daar waar leegstand van kantoren niet voorkomen kan worden, worden beschikbare ruimtes ingezet voor bijvoorbeeld ZZP’ers die ruimte nodig hebben.

Grote projecten
Ons uitgangspunt is dat het geld van de gemeente eigendom is van alle Arnhemmers. We stappen niet in projecten waarvan we de risico’s niet kunnen overzien of waarvan niet duidelijk is hoe het moet worden betaald.

Nederland. Arnhem. 22 mei 2006
Nieuwbouw van kantoortorens bij het station. Rijntoren en Parktoren.
Foto : © Luuk van der Lee / Hollandse Hoogte
© ANP
Vreedzaam Arnhem

Verenigd Arnhem is geen klassieke politieke partij. Wij benadrukken de overeenkomsten in plaats van de verschillen.

Onderwijs
Onderwijs is voor Verenigd Arnhem erg belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat scholen onderwijs geven dat past bij de ontwikkeling van het kind. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen dient het opleidingsniveau van leraren verder verhoogd te worden en zou er meer diversiteit gecreëerd moeten worden in de lesstof. Ook moet de enorme schooluitval omlaag.

Lokaal
Afstanden overbruggen begint in de eigen straat en wijk. Om die reden willen wij ook de zorg en veiligheid lokaal en wijkgericht aanpakken. Volgens ons hoort er in elke wijk een ontmoetingsplek, sociaal maatschappelijk loket en een wijkagent die zichtbaar onderdeel is van de wijk.

Veiligheid
De wijkagent dient een belangrijke schakel te zijn tussen burgers, politie en gemeente. Met behulp van veiligheidsprogramma’s, verbeterde informatie uitwisseling en burgerparticipatie willen wij doelgericht, efficiënt en effectief optreden tegen alle vormen van criminaliteit.

Duurzaam Arnhem

Duurzaamheid betekent voor ons ‘in vrede zijn met mens en natuur’. Vrede met de natuur en het milieu betekent dat wij als burger goed moeten omgaan met onze leefomgeving.

Jeugdzorg
Zorg is maatwerk. Dat wil zeggen dat niet het aanbod maar de vraag en de zorgbehoefte centraal moet staan. Bij jeugdzorg en pleegzorg dient rekening gehouden te worden met de wensen van de zorgnemer en met de identiteit van het kind.

Ouderen
Professionele zorgverleners dienen beter samen te werken met de mantelzorgers en familieleden met de zorgnemer. Er moet daarnaast goed toezicht zijn op de zorginstellingen. Verenigd Arnhem stelt het gezin en de familierelaties centraal. De zorg moet binnen de familie voortgezet kunnen worden als daar behoefte aan en capaciteit voor is. Om die reden  moet Persoonsgebonden Budget (PGB) beschikbaar blijven.

Energie en duurzaamheid
Arnhem is een stad die zich richt op duurzaamheid. In Arnhem bestaat sinds 2011 het programma ‘Energie made in Arnhem’. Wij steunen dit programma en streven naar een vervolg ervan.

Duurzaam bouwen, vervoer, ondernemen dienen bevorderd te worden en kunnen worden bekostigd door niet-duurzame vormen ervan te belasten. De gemeente behoort hierin het goede voorbeeld te zijn.

Participatie
Verenigd Arnhem stimuleert initiatieven om de krachten van burgers, instellingen en de overheid te bundelen. Wij zijn voorstander van samenwerking op alle niveaus en tussen alle partijen.

duurzaamheid