X

Speerpunten

Gelijke kansen voor iedereen

Personeelsbestanden in Arnhem dienen een afspiegeling te zijn van de Arnhemse samenleving. Op alle niveaus. Uiteraard wel op basis van kwaliteit. Diversiteit is kwaliteit. Meer diversiteit in personeelsbestanden wordt aangemoedigd door toetsbare afspraken te maken op dit gebied. De gemeente geeft hiertoe zelf het juiste voorbeeld. Meer kwaliteit betekent meer groei. Taalachterstanden dienen gereduceerd te worden. Leerlingen dienen meer begeleid te worden door rolmodellen met wie ze zich kunnen ontwikkelen. De gemeente dient in samenwerking met jeugdzorg-verlenende instellingen, scholen en andere organisaties schooluitval effectief aan te pakken zodat er daadwerkelijk oplossingen kunnen worden gerealiseerd. Discriminatie moet effectief aangepakt worden. Er dient altijd gevolg te worden gegeven met passende sancties en teruggekoppeld te worden richting de slachtoffer. Succesvolle ondernemingen moeten maatschappelijk betrokken zijn. Zij kunnen een rol toe-eigenen om de positie van vrouwen, jongeren, ouderen, minderheden en gehandicapten in de arbeidsmarkt te verbeteren. Uiteraard behoren de gemeente en (semi-) overheidsinstellingen het juiste voorbeeld te geven. De gemeente zal deze instellingen tegemoetkomen door voorkeur te geven aan bepaalde projecten en diensten. Achterstanden van kwetsbare groepen (vrouwen, arbeidsgehandicapten, jongeren, ouderen, etnische minderheden) dienen weggewerkt te worden middels actief doelgroepenbeleid. Afspraken dienen gemaakt te worden met bedrijven en instellingen. Waar nodig moet gewerkt worden met quotums.

Succes van “aanval op uitval” borgen. Meer kwaliteit voor de klas. Opleidingen dienen beter aan te sluiten op de (toekomstige) Arnhemse arbeidsmarkt. De gemeente denkt mee met onderwijsinstellingen over het creëren van stageplaatsen in Arnhem en faciliteert jongeren en werkgevers zodat zij elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Elkaar leren kennen begint op school en dient gefaciliteerd te worden door diversiteit in lesstof. Vergroten van het begrip voor elkaar (door o.a. meer kennis over elkaar) dient, waar mogelijk, centraal gesteld te worden in het onderwijs. Talenten van het kind dienen als uitgangspunt genomen te worden bij het uitstippelen van zijn/haar schoolcarrière.

Onderwijs heeft een doel

Meer werk meer banen

Het instellen van een Stedelijke Economische Raad (SER) door Arnhemse bedrijven, instellingen en de gemeente. Het startersklimaat verder optimaliseren door het invoeren van een soepel vergunnings- en vestigingsbeleid en verminderen van bureaucratie. Het netwerken van ondernemers dient gefaciliteerd te worden. Scheidslijnen op achtergronden van ondernemers dienen zoveel mogelijk te worden opgeheven door ze, waar mogelijk, samen te brengen. Die achtergronden kunnen worden ingezet om Arnhemse ondernemers te stimuleren om ook internationaal te ‘ondernemen’. Door meer te betekenen voor bedrijven zullen er meer werkposities vrijkomen. Samenwerkingen dienen geïnitieerd te worden met het aangaan van nieuwe zustersteden-relaties. Door etnische minderheden er ook bij te betrekken en te activeren wordt mede via die weg bedrijvigheid en handel in Arnhem tot stand gebracht en gestimuleerd. Meer samenwerking en afstemming tot stand brengen met omliggende regio’s zoals Noordrijn-Westfalen, als ook binnen onze regio. Regelgeving wordt in samenspraak met bedrijven en ZZP’ers verminderd en duidelijker gemaakt. De gemeente stimuleert en bevordert de ontwikkeling van lokale ondernemers door gemeentelijke opdrachten bij hen uit te zetten. Actief stimuleringsbeleid op het gebied van innovatie en internationale handel.
Meer effect van het geld dat we aan de zorg besteden, onder andere door minder bureaucratie bij instellingen die het werk uitvoeren. Geld vanuit de Wet werk en bijstand benutten om langdurig werklozen maatschappelijk nuttig werk te laten doen, bijvoorbeeld richting zorg. Zorgaanbod per wijk georganiseerd: één loket in de wijk voor alle vragen over zorg, welzijn en inkomen. Ouderenorganisaties, burgerinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties waar burgers samenkomen op basis van vrijwilligheid dienen de mogelijkheid te krijgen een actieve rol te spelen in het opzetten van mantelzorg, dan wel inspraak te hebben op de zorg richting haar leden. De gemeente dient hun daarin te ondersteunen. Zorginstellingen dienen de zorg richting eenzelfde persoon beter op elkaar af te stemmen.

Zorg is maatwerk

Actief burgerschap

Arnhem is de verantwoordelijkheid van alle Arnhemmers. Verenigd Arnhem ondersteunt daarin burgerinitiatieven, welke de leef- of werkomgeving in onze stad bevorderen. Participeren krijgt daarbij een meerwaarde. Participatiebeleid moet gericht zijn op achterstanden in ontplooiingskansen. Met name vrouwen in achterstandsposities dienen geactiveerd te worden middels projecten die gericht op sociale interactie (zoals sport), scholing, werk en ondernemen.