X

Over Verenigd Arnhem

2013

Partij opgericht in

1

Aantal behaalde zetels in 2014

55279

Totaal aantal stemmin in gemeente

2276

Aantal behaalde stemmen in 2014

Partijhistorie en ontstaansreden

Verenigd Arnhem is opgericht vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen die de kloof vergroot heeft tussen verschillende deelgemeenschappen van Arnhem.  De kloof tussen politiek en burger, maar ook tussen jong en oud, rijk en arm, autochtoon en allochtoon.

In 2013 is een raadslid met het idee gekomen om een nieuwe lokale politieke beweging te starten. Verschillende sleutelfiguren in de stad hebben dit initiatief positief ontvangen. Aan de ene kant is het politieke klimaat zo verhard dat dit een gevaar dreigde te vormde voor de samenleving maar ook aan de andere kant dat de zittende politiek weinig tot geen  aandacht  besteedt aan de specifieke problemen die burgers ervaren. Sociale problemen, veroorzaakt door toenemende ongelijkheid, discriminatie, verharding en onbegrip. Financiele problemen van de burger veroorzaakt door de graaicultuur, machtwellust, zwakke toezicht, grote geldlobby.  De schuld wordt afgeschoven op anderen of verzwegen en de rekening betaalt de burger. Verenigd Arnhem wil graag blijvende en effectieve oplossingen zien voor de onderliggende oorzaken van de problemen.

Door de toenemende zorg vanwege deze problemen hebben   sleutelfiguren samen het initiatief genomen om Verenigd Arnhem te starten. Een beweging die tot stand is gekomen door de samenwerking van Arnhemmers met uiteenlopende achtergronden met  het doel  om de toenemende verharding en de kloof binnen de maatschappij tegen te gaan. Om het geloof in elkaar weer te herstellen en te borgen.

Bestuurgroep2 kopie
Zo is Verenigd Arnhem op 27 september 2013 statutair opgericht en heeft ze meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Met minimale middelen en in zeer korte tijd is het Verenigd Arnhem gelukt om tijdens de verkiezingen 4,2% van de stemmen te behalen. Op dit moment is Verenigd Arnhem vertegenwoordigd in de gemeenteraad met een raadslid en eigen fractie.

Een zwakke, verdeelde samenleving wordt een speelbal van externe belangen en extreme gedachten. Daarom is het nodig dat we investeren in mensen, investeren in menselijke verbindingen en ontplooien van talenten. De condities hiervoor worden geschapen binnen een sterke maar eerlijke economie, sterke democratie en sterke bindingen binnen onze samenleving. Samen werken aan technologische en maatschappelijke  innovatie en het eerlijk verdelen met mens en natuur is de weg naar vrede en voorspoed.

De verharding  mag zich niet verder verergeren. Het geloof in elkaar en ons gezamenlijke toekomst in liefde en voorspoed mag niet nog meer verminderen.

Verenigd Arnhem committeert zich aan deze liefde en voorspoed als haar primaire doel.

pattern