Bijzondere tijden vragen om bijzonder handelen. We bevinden ons in economisch moeilijke tijden. We rollen van de ene in de andere crisis. De zwakheden van onze maatschapij komen bloot te liggen.

De economische crisis dwingt ons om het met minder geld te doen. Deze economische crisis is onder andere het gevolg van een politiek van verblindende angst voor de ander en blind vertrouwen in de eigen instellingen. Deze crisis kan dan ook het meest effectief worden bestreden met het omgekeerde: een politiek van betrokkenheid, toezicht, transparantie en solidariteit.

Als Verenigd Arnhem willen we bruggen slaan. Door samen, op basis van gelijkheid en ieder naar vermogen, gezamenlijk de schouders te zetten onder de welvaart van Arnhemse burgers.

We willen dat machtsmisbruik en fraude zwaarder gestraft wordt en bonussen of salarissen tot redelijke proporties terug worden gebracht. Ten behoeve van veiligheid wordt ons privédomein meer en meer binnengedrongen. Wij eisen en verwachten dat bestuursorganen meer openheid van zaken geven en transparanter worden. De burger moet veel meer inspraak krijgen. We willen dat toezicht meer geprofessionaliseerd en gecontroleerd wordt door democratisch gekozen organen.

We willen bedrijvigheid aanmoedigen. Bedrijven moeten zo veel mogelijk de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en middels een goed vestigingsklimaat moet het voor bedrijven aantrekkelijk worden zich in Arnhem te vestigen. Waar mogelijk willen we Arnhem nog beter regionaal en internationaal op de kaart zetten voor kernsectoren zoals energie en technologie.

Daarbij vragen we succesvolle ondernemingen een actieve rol aan te nemen om de positie van de jongeren in de maatschappij te verbeteren. De positie van vrouwen, jongeren, ouderen, minderheden en gehandicapten op de arbeidsmarkt moet en kan beter. Uiteraard behoort de gemeente het juiste voorbeeld te geven in haar eigen personeelsbestand middels een correcte afspiegeling van de samenleving.

Laten we alle talenten van de samenleving van alle Arnhemmers met verschillende etnische achtergronden, taal en multiculturele rijkdom, optimaal inzetten als een krachtbron voor Arnhem. Voorop moet staan dat we proberen kansen te creëren vanuit die talenten en mogelijkheden die ze bieden. We moeten ons niet blind laten staren op verschillen. Wat ons betreft mag geen enkel talent verspild worden.

Een betere samenleving begint in een verenigd Arnhem. We willen ons niet laten afleiden door religieuze en etnische verschillen. We willen een Verenigd Arnhem: voor een weerbare samenleving en vrede en voorspoed nu en in de toekomst. Laten we onze eenheid en kracht dusdanig bundelen zodat Arnhem een voorbeeld kan zijn voor andere steden in Nederland.